"Javascript" should be enabled for this webpage!

極樂輔臣觀世音菩薩

loading...
觀世音菩薩

  梵語阿那婆婁吉低輸,此云觀世音。按《悲華經》,往昔寶藏佛時,阿彌陀佛為輪王,菩薩為第一太子,名不晌,對佛發宏誓願已,蒙佛更名觀世音,並授以遍 出一切功德山王佛之記,現在極樂世界,輔佛宏化,後補彌陀之位,時轉極樂名一切珍寶所成就世界,其他因行果德,及本跡應化,詳如《法華》、《楞嚴》、《大 悲授記》等經。淨宗開示

  《大悲心陀羅尼經》云:稱我本師阿彌陀佛,常須供養,專稱名號,得無量福,滅無量罪,命終往生阿彌陀佛國。如來授手,摩頂告言,汝莫恐怖,來生我國。

  《觀世音菩薩授記經》云:發阿褥多羅三藐三菩提心,願生我國,皆見安樂世界,阿彌陀佛,菩薩聲聞。既見是已,歡喜踴躍,唱如是言:南無阿彌陀如來,應供正遍知。此時眾中八萬四千眾生,皆發阿褥多羅三藐三菩提心,及種善根,願生彼國。

  《十一面觀自在經》云:以淨信心,殷重憶念作意,現世得十種利益,復得四種功德。一者臨命終時,得見如來,二者不生惡趣,三者不非命終,四者從此世沒,得生極樂國土。